ජේෂ්ඨ පර්යේෂණ මහාචාර්ය ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා සහභාගි වු Hope වැඩසටහන