ඉන්දියාවට ආවේණික නව මකුලු විශේෂයක් අප ආයතනයේ මහාචාර්ය සුරේෂ් බෙන්ජමින් මහතාට ගෞරව පිණිස නම් කරයි