Namal Priyantha

Prof. Namal Priyantha

Department of Chemistry,
University of Peradeniya,

Peradeniya

Contact : namalpriyantha@pdn.ac.lk